Español Para Todos
strona głównamapa serwisu

ept
  ◦ o serwisie
  ◦ mapa serwisu

język
  ◦ gramatyka
  ◦ idiomy
  ◦ zwroty
  ◦ o języku

zasoby
  ◦ słownik
  ◦ baza czasowników
  ◦ przysłowia
  ◦ wzory podań/listów

katalogi
  ◦ strony www
  ◦ książki
  ◦ muzyka
  ◦ poezja

do ściągnięcia
  ◦ programy

testy
  ◦ typy testów
Wzory podań i listów

opracowały Kasia i Bożena

Przykłady listów handlowych (Ejemplos de cartas comerciales):
List przedstawiający (Carta de presentación)
Schemat listu handlowego (Esquema de la carta comercial)

Przykłady podań o pracę i innych:
Podanie o pracę (Solicitud de empleo)
Odpowiedź na podanie o przyjęcie do pracy (potwierdzająca) (Respuesta afirmativa a la solicitud de empleo)
Odpowiedź na podanie o przyjęcie do pracy (odmowna) (Respuesta negativa a la solicitud de empleo)
Prośba o wizę (Pedido de formularios de visado)
Opinia (Opinión)
Przykładowe życiorysy (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

Opracowanie przygotowane na podstawie książki Nora Orłowska, Andrzej Orłowski - "Korespondencja handlowa i naukowa w języku hiszpańskim".


List przedstawiający (Carta de presentación)

Muy señores nuestros:
Tenemos el agrado de presentar al Sr. Santiago Rojas, Nuestro agente, quien le informará sobre las últimas mercaderías recibidas por nuestra firma.
Sin otro particular saludamos a Ud. atentamente

Schemat listu handlowego (Esquema de la carta comercial)

Bardzo ważny jest sposób, w jaki umieszczamy treść listu na papierze, gdyż pomaga to w szybkim zrozumieniu tekstu. Zawsze piszemy list handlowy na maszynie lub komputerze, zostawiając 3 do 4 cm marginesu po lewej stronie kartki i około 2 cm z prawej. Musimy uważać, żeby margines górny i dolny był zbliżony w swoich rozmiarach i nie był mniejszy od 3 cm.

1 José Martin y Cia.
Calle Soles 3
Monterrey
México
3AA.R/6.95 2Monterrey, 2 de julio de 1995
4 SR. Francisco Rojas
Gerente de Autorrajas S.R.L.
Pasadas 54
Sevilla
España
5 ASUNTO: pedido de accesorios
6 Estimado señor:
7              Estamos interesados en adquirir accesorios para automóviles; preferentemente fundas y alfombras. Con tal motivo nos agradaría recibir muestras de Buena calidad, lista de precios y condiciones de pago.
             Si la mercadería es de nuestra satisfacción haremos pedidos regulares.
8 Saludamos a usted atentamente.
9 <własnoręczny podpis>
10 ADJUNTO: lista de articulos requeridos
11 P.D. Socios de la Federación Internacional de Automóviles.

1. Remitente (nadawca)

Dane o nadawcy piszemy na górze, po prawej stronie, w odległości ok. 3 cm od górnej krawędzi kartki. W niektórych krajach hiszpańskojezycznych pisze się te dane w lewym górnym rogu strony lub nawet w lewym dolnym rogu, poniżej podpisu nadawcy. W skład tych danych wchodzą:
- nazwa przedsiębiorstwa, instytucji lub imię i nazwisko nadawcy,
- adres,
- numer telefonu, teleksu, faksu.
Zwykle te informacje są drukowane na papierze firmowym i wtedy mogą zajmować cała szerokość kartki, wówczas po hiszpańsku nazywamy ta część membrente.

La Agraria
Constitución 64
Málaga
España
tel. 56 - 8624
telex 7892 agra a
José Martín
calle del Herrero 7
Guadalajara
México

2. Lugar y fecha (miejsce i data)

Po prawej stronie, zostawiając jeden pusty wiersz pod blokiem 1, piszemy nazwę miasta i datę:

Córdoba, 30 de octubre de 1990.
Montevideo, abril 8 de 1993.
La Paz, 3.10.94.
Santiago, 14/5/95.

3. Referencias (dane identyfikacyjne)

Po lewej stronie, na górze strony, firmy zwykle podają dane identyfikujące list zgodnie z własnymi normatywami.

4. Destinario (adresat)

Charakterystykę adresata umieszczamy po lewej stronie, zostawiając jeden pusty wiersz pod blokiem 3, lub jeden pusty wiersz pod blokiem 2, w wypadku, gdy blok 3 nie jest stosowany. W zależności od adresata w pierwszym piszemy skrót Sr. (señor), Sra. (señora) lub Srta. (señorita), a dalej jego imię i nazwisko. Jeżeli adresat posiada tytuł, to piszemy go natychmiast po Sr., Sra. lub Srta. W drugim wierszu bloku piszemy stanowisko adresata, w trzecim zaś nazwę firmy, a w dalszej części adres wg wzoru podanego poniżej.

Sr. Dr. José Rocha
Director de la
Editorial EFE
Posadas 610
Sevilla
España
Sra. Lucía Pereira
Gerente General
Banco Nacional
Artigas 6234
Conceptión
Uruguay

5. Asunto (sprawa)

W niektórych listach można znaleźć rubrykę asunto, w której jest umieszczony bardzo skrótowo temat listu, np.:

ASUNTO: nuestro pedido No 465.
ASUNTO: oferta especial de primavera.
ASUNTO: envoi cheque No 6777849

6. Saludo (wstępny zwrot grzecznościowy)

Zostawiamy jeden wolny wiersz pod adresem odbiorcy lub pod Asunto, pisząc pozdrowienia wg wzorów:

De mi consideración:
De mi mayor concideratión:
De nuestra mayor consideratión:
Muy señor mío
Muy señores míos:
Muy señores nuestros:

W wypadku gdy nie znamy płci adresata, stosujemy jeden z trzech pierwszych podanych powyżej zwrotów.

Kiedy list kierujemy do bliższej osoby lub do osoby, z którą korespondujemy od wielu lat, możemy pisać:

Estimado amigo:
Estimado señor Vidal:
Estimada señora de Lopez:
Estimados señores:
Estimadas señoras:
Estimado colega:
Estimada colega:
Quiero colega:

Trzy ostatnie zwroty używamy w listach pomiędzy naukowcami, prawnikami, inżynierami, ekonomistami, itp.
Pozdrowienia zawsze kończymy dwukropkiem.

7. Contenido (treść listu)

Tutaj opisujemy sprawę lub podajemy informację, którą chcemy przekazać.
Każdą sprawę należy przedstawiać od nowego akapitu, z utrzymaniem odległości dwóch wierszy od poprzedniego. Wówczas łatwiej będzie czytać i odpowiadać adresatowi listu. Pierwszy akapit zawsze zaczynamy po dwukropku, bezpośrednio za pozdrowieniami. Pozostałe akapity należy umieszczać na tej samej odległości. Można tez stosować akapity w odstępach od trzech do pięciu spacji od lewego marginesu:

Estimado señor:
            Me es grato informarle que el 26 corriente inauguramos nuestra nueva exposición titulada "Herencia del pasado indígena".
Con tal occasion lo invitamos cordialmente al acto que se realizará en nuestra sala de la calle Alberti 53, a las 18 horas.
Esperamos su grata presencia.

Kiedy tekst listu jest bardzo długi - tylko pierwszy akapit rozpoczynamy wg podanego wzoru, a pozostałe umieszczamy w odstępach trzech lub pięciu znaków:

Estimados Señores:
    Hemos recibido su carta del 23 de marzo en la que nos informan sobre la nueva oferta de mercaderías para la próxima estación otoñal.
Adjuntamos lista de pedidos. Pagaremos en la forma habitual enviando una remesa de dinero al recibir la mercadería.
Por favor indíquennos la fecha exacta de la salida de los paquetes.
Saludamos a ustedes atentamente.

8. Despedida (pożegnanie)

Musi być ono krótkie i zawierać odpowiednie wyrazy szacunku. Pisze się je w tej samej osobie co i cały tekst listu:

Saludo a usted muy atentamente. (1 os.)
Saluda a usted muy atentamente. (3 os.)
Saludo a usted. (1 os.)
Saluda a usted. (3 os.)
Le Saluda muy atentamente. (3 os.)
Atentamente.
Muy atentamente.

W wypadku, kiedy list był bardziej osobisty (np. między przyjaciółmi), pożegnanie powinno mieć charakter osobisty, np.:

Un cordial saludo.
Hasta la vista.

9. Firma (podpis)

Pod własnoręcznym podpisem piszemy imię i nazwisko, tytuł lub stanowisko nadawcy. Jeśli osoba, która podpisze list, robi to w imieniu innej, to umieszcza przed swoim podpisem skrót p.p. (por poder) lub p.o. (por orden).

Juan Lopez Parera
Jefe de Ventas
p.p. Esteban Fernández
secretario

10. Adjunto lub Anexo (załącznik)

Jeżeli do listu załączamy dodatkowe dokumenty, to po lewej stronie, trochę niżej niż podpis, podajemy skrót ADJ. lub ANEXO i informacje o tych dokumentach.

ADJ. Lista de precios
ADJ. Catálogo
ANEXO boleto No 8590
ANEXO invitación para la Feria

11. P.D. (postscriptum)

Dopisek ten umieszczamy po lewej stronie na samym dole, kiedy chcemy udzielić ostatniego wyjaśnienia lub uzupełnić podawane informacje.

P.D. en caso de no poder asistir a la reunion, haga el favor de avisarnos.
P.D. dentro del paquete encontrará la factura.

12. Sobre (koperta)

Piszemy adres w ten sam sposób jak w liście. Można w lewym górnym rogu zaznaczyc rodzaj przesyłki:

via aerea
por avion
urgente
expreso expres
certificado
impresos
muestras sin valor
apartado de correos
casilla de correos
contra reembolso
a reembolso
  lotnicza
lotnicza
expres
expres
polecony
druki
próbki towaru bez wartości handlowej
skrytka pocztowa
skrytka pocztowa
opłata za pokwitowaniem
opłata za pokwitowaniem

do góry

Podanie o pracę (Solicitud de empleo)

De mi mayor consideración:
He leído en el periódico local que la firma que usted dirige busca un jefe de compras, con tal motivo presento mi candidatura para ese puesto.
Soy agresado de la Facultad de Ciencias Económicas. Desde hace 2 años estoy trabajando en la firma Soler y Cía. Y poseo buenas referencias.
Me interesa un empleo en una empresa más importante donde pueda tener mejores oportunidades de ascenso.

A la espera de su respuesta lo saludo muy atentamente.

Adjunto: fotocopia diploma
referencias
cerfiticados de exámenes de idiomas.

Muy senor mío:
Con sumo placer me dirijo a usted para postularme para el puesto de secretaria.
Hace 5 años terminé el curso de la Academia Comercial y desde entonces estuve trabajando en las oficinas Dante. Tengo experiencia en contabilidad, mecanografia, sé manejar un ordenador y hablo inglés.
Incluyo copias de mi certificado de trabajo y cartas de recomendación.
Esperando que mi pedido sea favorablemente considerado, me despido de usted con el mayor respeto.

Estimado señor:
Con referencia a su anuncio publicado en El País pidiendo un ayudante de contador, me permito presentar mi solicitud de empleo.
Tengo 24 años y soy egresado de la Facultad de Economía de la Universidad de Buenos Aires. Paralelamente a los estudios asistí a cursos de programación de ordenadores personales. Conozco también perfectamente el idioma inglés.
Aunque aún no poseo experiencia trataré de realizar mi trabajo lo mejor posible.
Confío en que mi solicitud será aceptada. Lo saludo muy atte.

Julio Martínez

Adj.: curriculum vitae
fotocopia diploma
fotocopia certificado curso de programación
fotocopia certificado estudios de inglés

Odpowiedź na podanie o przyjęcie do pracy (potwierdzająca) (Respuesta afirmativa a la solicitud de empleo)

Estimado señor:
Después de haber examinado su solicitud hemos decidido emplearlo en el puesto de ayudante de contador, por esa razón le pedimos que se presente el jueves 16 en nuestras oficinas a las 10 hs. para fijar las condiciones del contrato. Nos agradaría que empezara a trabajar el lunes 20.
Lo saludamos atentamente.

Estimado señorita:
Con referencia a su carta del 14 de marzo del ete, me gustaría invitarla a una entrevista personal el jueves 30, a las 10 horas en nuestras oficinas.
Si la fecha no le conviene comuniquese telefónicamente conmigo (75-883).
Saludo a Ud.

Odpowiedź na podanie o przyjęcie do pracy (odmowna) (Respuesta negativa a la solicitud de empleo)

De mi consideración:
En respuesta a su atenta carta del 14 del ete, lamento informarle que en este momento nos es imposble tomar nuevos empleados, sin embargo tendremos en cueta su pedido en cuato se presente una oportunidad.
Me despido de usted con mucha consideración.

Muy señor mio:
Siento tener que informarle que puesto de ayudante de contador ya ha sido ocupado, su solicitud fue seriamente considerada pero necesitamos una persona con más experiencia.
Lo saludo atentamente.

Prośba o wizę (Pedido de formularios de visado)

De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de solicitar formularios para obtener una visa para visitar su país en el mes de octubre. El motivo del viaje es estrechar contactos con las firmas que están relacionadas con la compañía que represento.
Sin otro particular y agradeciéndole la atención prestada me despido de usted.

Opinia (Opinión)

Opinión

El Dr. Rubén Carreras, nacido en Buenos Aires, el 10 de julio de 1946, se ha recibido en la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas, en 1968 con el título de Licenciado en Ciencias Económicas.
Inmediatamente después de haber terminado sus estudios comenzó a trabajar en el Ministerio de Hacienda, en el Departemento de Planeamiento.
En 1973 recibió el título de Doctor en Ciencias Económicas en la Universidad de Buenos Aires.
Realizó numerosos cursos de perfeccionamiento.
En 1980 fue ascendido al cargo de Subdirector del Departamento de Planeamiento.
El Dr. Carreras es una persona de conducta intachable, que cumple seriamente con sus deberes y dedica toda su atención a los temas del Departamento, monstrando dotes de inteligencia e iniciativa.
En mi opinión el Dr. Carreras merece el ascenso para e que ha proguesto su candidatura.

Przykładowe życiorysy

Curriculum Vitae

MIGUEL MOLINOS
OBJECTIVO: ocupar el puesto de Jefe de Exportación
RESUMEN: 8 años de experencia en exportación. Al mismo tiempo, estudios realizados sobre el tema durante seis años de trabajo en la Facultad de Ciencias Económicas. Doctorado en Ciencias Económicas. Conocimiento del mercado hispanoamericano. Trabajo con ordenador.

EXPERIENCIA:
1988-1995 SALES. Compañía de importación.
Actualmente en el puesto de subjefe de la sección exportación, con amplia experiencia en ventas a América Latina. Numerosos viajes a diferentes países del área.
1986-1992 Facultad de Ciencias Económicas. Adjunto en la cátedra de Comercio Exterior. Cursos sobre uso de programas de computadoras para la organización del comercio exterior. Estudios de doctorado.
1985-1987 Roca Hnos. Ayudante de contaduría, posteriormente empleado en sección de transacciones financieras, exportación.

EDUCACION:
1980-1985 Universidad de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas. Diploma de Licenciado en Ciencias Económicas.
1992 Diploma de Doctor de Ciencias Económicas.

IDIOMAS: inglés, francés.

DATOS PERSONALES: Nacido en 1961. Casado, dos hijos.

REFERENCIAS: Universidad de Córdoba. Sales. Roca Hnos.

Curriculum Vitae

Nací el 11 de marzo de 1946 en Matanzas. Mi padres, Juan Esteban Pardo, nacido el 17 de agosto de 1920 en esta misma ciudad, es comerciante. Mi madre Maria del Carmen Rodríguez, nacida el 20 de diciembre de 1926, es empleada. Tengo dos hermanas, la mayor, Isabel, nacida el 10 de enero de 1948, es maestra y la menor, Julia, nacida el 4 de marzo de 1950 es farmacéutica.
Concurrí a la escuela elemental entre los años 1952 y 1959 al bachillerato entre 1959 y 1965.
En 1966 comencé mis estudios en la Facultad de Economía de la Universidad Estatal, terminándolos en 1971 con el título de Licenciado en Economía.
Posco buen conocimiento del idioma inglés y francés.
Desde 1972 trabajo en la Oficina de Exportación "Navemar". En 1982 fui ascendido al puesto de Jefe de Ventas que ocupo hasta la fecha.
Vivo en esta ciudad, en la calle Cataluña 16.

Juan Miguel Pardo

Curriculum Vitae

Apellido: Pardo
Nombres: Juan Miguel
Fecha de nacimiento: 11 de marzo de 1946
Lugar de nacimiento: Matanzas
Nombre del padre: Juan Esteban
Fecha de nacimiento del padre: 17 de agosto de 1920
Profesión del padre: comerciante
Nombre y apellido de la madre: María del Carmen Rodríguez
Fecha de nacimiento de la madre: 20 de diciembre de 1926
Profesión: empleada
Hermanas:
1. Isabel
   Fecha de nacimiento: 10 en enero de 1948
   Profesión: maestra
2. Julia
   Fecha de nacimiento: 4 de marzo de 1950
   Profesión: farmacéutica

Cursó la
Escuela elemental en Matanzas, escuela No. 6 de 1952 a 1959.
el Bachillerato en Matanzas, de 1959 a 1965.
estudios universitarios en la Universidad Estatal, Facultad de Economía.
Finalizó los studios: 1972.
Título: Licenciado en Economía.
Idiomas: inglés, francés.
Trabajo: oficina de exportación "Navemar".
Puesto: jefe de ventas (desde 1982).

Curriculum Vitae

Apellido: Centeno de Ramos
Nombres: Rosa Maria
Nombre del padre: Raúl
Nombre y apellido de la madre: Alicia González
Fecha y lugar de nacimiento: 10,octubre, 1958, Colonia
Casada con: José Ramos, el 10 de setiembre de 1980.
Profesión del marido: ingeniero
Lugar de trabajo del marido: Telecine, calle 195, No. 64, Montevideo
Hijos: Miguel Ramos, nacido el 20 de julio de 1990.

Estudios:
Escuela primaria: 1964-1971
Escuela media: 1971-1976
Academia de correspondencia y contabilidad: 1976-1979
Curso de inglés
Curso de francés
Curso de taquimecanografía

Experiencia:
Desde 1978 secretaria en la Compañia de Viajes Eurotur.

Rosa Centeno de Ramos

Curriculum Vitae

Apellido: Molina
Nombres: Sebastián
Lugar y Fecha de nacimiento: Barcelona, 6 de julio de 1942
Educación: primaria (1948-1954)
secundaria: bachillerato (1955-1959)
universitaria: Universidad de Madrid, Facultad de Humanidades (1960-66), licenciatura 1975, doctorado
Título universitario: Doctor en Geografía

Lugar de trabajo: Universidad de Córdoba.
Puesto: Profesor de Geografía
Títular de la Cátedra Geografía Regional Americana

Beca de perfeccionamiento: México (1973-74)

Estado civil: soltero
Domicilio: Colón 583, Córdoba. Teléfono 65-4378

Lista de trabajos publicados en hoja adjunta.

Dr. Sebastián Molina
Curriculum Vitae

Nombre y apellido: Rubén Carreras
Dirección: Buenos Aires, Cerrito 426 4 A.
Lugar y Fecha de nacimiento: Buenos Aires, 10.09.1946.
Estado civil: casado

Educación: primaria: 1952-1958
secundaria: Escuela Comercial No. 2 (1959-1963)
universitaria: Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas (1964-1968)
doctorado: Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas (1973)

Título universitario: Doctor en Ciencias Económicas

Lugar de trabajo: Ministerio de Hacienda
Puesto: Subdirectior del Departamento de Planeamiento.
Miembro del Consejo de Planeamiento.

Nombre de la esposa: Luisa Soler
Lugar y fecha de nacimiento: Rosario, 26 de enero de 1949.
Hijos:
Soledad (1971)
Guillermo(1975)

Idiomas: inglés, italiano.
Dr. Rubén Carreras

Curriculum Vitae

APELLIDO 1: Gonzáles
APELLIDO 2: Pérez
NOMBRES: Miguel José
DIRECCION ACTUAL: Cerritos 23, La Paz
DIRECCION PERMANENTE: la misma
NUMERO DE TELEFONO: 456-3478
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 3658745
DATOS PERSONALES:
Edad: 28 años
Nacionalidad: chileno
Estado civil: soltero

EDUCACION:
1972-1978 escuela primaria
1979-1983 escuela secundaria
1984-1988 universidad, Facultad de Ciencias Naturales y Minería

EXPERIENCIA:
NOMBRE DE LA EMPRESA:
Establecimiento minero Pocitos, (1989-hasta la actualidad)

IDIOMAS:
Lengua materna: castellano
Habla y escribe: inglés
Comprende: italiano, francés

AFICIONES: natación, tenis.
do góry
Copyright © Marcin Mączka (CI4-20221117)